Sat. Apr. 20
Posted: 08:11 AM
🍓My services charge as below: 20 Dollars / 20mins, 30 Dollars /30mins, 45
Dollars /45mins, 60 Dollars /an hour...
🍓We have Chinese ,Korean Girls...
🍓Age No Matter...
🍓No Condom...
🍓Young Sexy Hot Beautiful Sweet Nice...
🍓Safe have fun, open your mind, You will enjoy Session, you will be
satisfied...
🍓Happy Massage/ Nuru Body slide/ More style...
🍓Private Clean Comfortable Rooms, Soft Music...
🍓Please Knock Me :.... susancastillo7@ yahoo.com
🍓If you interested, please contact my email..
Thanks. put “ NURU ” as subject...
Posted: 08:11 AM
Posted: 08:08 AM
Hᴇʏ ɢᴜʏꜱ! I'ᴀᴍ 24 ʏᴇᴀʀꜱ Bᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ Nᴀᴜɢʜᴛʏ Gɪʀʟ, Vᴇʀʏ Hᴏᴛ & Sᴇxʏ◆ɪ ʜᴀᴠᴇ ᴀ Cʟᴇᴀɴ
& ꜱᴏғᴛ Pᴜꜱꜱʏ◆ɪ ᴀᴍ ᴀ ᴄʟᴀꜱꜱʏ ʟᴀᴛɪɴᴀ ᴡᴏᴍᴀɴ ᴡɪᴛʜ ᴀ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ғᴀᴄᴇ ᴀɴᴅ ᴀ ꜱᴏғᴛ ᴄᴜʀᴠʏ
ʙᴏᴅʏ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ғɪɴᴅ ᴛᴏ ʙᴇ ϙᴜɪᴛᴇ ᴀᴅᴅɪᴄᴛɪɴɢ◆Nᴏᴡ ɪ'ᴍ ʟᴏᴏᴋɪɴɢ ғᴏʀ ᴀ ꜱᴇx ᴘᴀʀᴛɴᴇʀ &
ᴡʜᴏ ᴄᴀɴ ғᴜᴄᴋ ᴍᴇ ᴅɪғғɪᴄᴜʟᴛ & ꜱᴀᴛɪꜱғʏ ᴍᴇ◆ғᴏʀ ᴀ ᴍᴀɴ ᴛᴏ ꜱᴘᴇɴᴅ ᴛɪᴍᴇ◆I ʟᴏᴠᴇ ᴛᴏ ꜱᴜᴄᴋ &
ꜱᴇx, I ʜᴀᴠᴇ ᴀ ɢʀᴇᴀᴛ ᴇxᴘᴇʀɪᴇɴᴄᴇ◆Mʏ Pᴜꜱꜱʏ Cᴜᴛᴇ & Cʟᴇᴀɴ, Mʏ Wᴇᴛ Pᴜꜱꜱʏ Yᴏᴜ ᴄᴀɴ ꜱᴜᴄᴋ
?◆ Rᴇᴀʟʟʏ I'ᴍ Eɴᴊᴏʏɪɴɢ Tʜᴇ Mᴏᴍᴇɴᴛ◆ ʏᴏᴜʀ ᴀɢᴇ....ɪꜱ ɴᴏᴛ ᴍᴀᴛᴛᴇʀ ғᴏʀ ᴍᴇ ◆ I'ᴍ
Aᴠᴀɪʟᴀʙʟᴇ 24 ʜᴏᴜʀꜱ◆Nᴇᴠᴇʀ ʀᴜꜱʜᴇᴅ ᴜ ᴡɪʟʟ ᴇɴᴊᴏʏ ᴛʜᴇ ᴍᴏꜱᴛ ʀᴇʟᴀxɪɴɢ ᴀɴᴅ
ᴜɴғᴏʀɢᴇᴛᴛᴀʙʟᴇ ᴇxᴘᴇʀɪᴇɴᴄᴇ ɪɴ ʏᴏᴜʀ ʟɪғᴇ ◀👉▶Iғ ʏᴏᴜ ɪɴᴛᴇʀᴇꜱᴛᴇᴅ, Pʟᴇᴀꜱᴇ Tᴇxᴛ ᴍʏ
ᴘʜᴏɴᴇ ɴᴜᴍʙᴇʀ>>☎️ ☎️☎️ (717) 716-3967☎️☎️☎️◀👉▶ (PLEASE DON’T CALL ME ) !!
🔷🔴🔷Mʏ Sᴇʀᴠɪᴄᴇꜱ🔷🔴🔷 ◀👉▶ Sᴀғᴇ ʜᴀᴠᴇ ғᴜɴ, ᴏᴘᴇɴ ʏᴏᴜʀ ᴍɪɴᴅ◀👉▶➜ 69 Sᴛʏʟᴇ◀👉▶➜
Pᴀɴɪꜱ Sᴜᴄᴋ◀👉▶➜ Sʜᴏᴡᴇʀ ᴛᴏɢᴇᴛʜᴇʀ◀👉▶➜ Kɪꜱꜱɪɴɢ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛᴏᴜᴄʜ ᴍᴇ◀👉▶➜ Bᴏᴅʏ ᴛᴏ
ʙᴏᴅʏ👌NURU MASSAGE👌Pᴀɴɪꜱ Mᴇꜱꜱᴀɢᴇ◀👉▶➜ Fᴜʟʟ Sᴇʀᴠɪᴄᴇ Sᴇx(Pʟᴀʏ ᴡɪᴛʜᴏᴜᴛ Cᴏɴᴅᴏᴍ Aꜱ
ʏᴏᴜʀ ᴡɪꜱʜ)◀👉▶➜ Gɪʀʟғʀɪᴇɴᴅ Exᴘᴇʀɪᴇɴᴄᴇ◀👉▶➜ ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ ᴇᴀᴛ ᴍᴇ. Kɪꜱꜱ ᴍᴇ ᴇᴠᴇʀʏᴡʜᴇʀᴇ◆
◀👉▶Mʏ Lᴏᴡᴇꜱᴛ Rᴀᴛᴇ ꜱᴇʀᴠɪᴄᴇꜱ ᴄʜᴀʀɢᴇ ᴀꜱ ʙᴇʟᴏᴡ:::)) Fᴏʀ ᴀ ʟɪᴍɪᴛᴇᴅ ᴛɪᴍᴇ ◀👉▶
INCALL◀👉▶ :(💸💸 ) 30ᴍɪɴᴜᴛᴇꜱ -$30, 1ʜᴏᴜʀ -$50, 2ʜᴏᴜʀ -$80, (Fᴏʀ Sᴘᴇᴄɪᴀʟ
Sᴇx◀👉▶ Fᴜʟʟ Nɪɢʜᴛ ᴏʀ Dᴀʏ-$ -$150 Pʟᴀʏ ᴍᴇ ᴀꜱ ʏᴏᴜʀ ᴡɪꜱʜ) ◀👉▶ OUTCALL◀👉▶
:(💸💸💸 )30ᴍɪɴᴜᴛᴇꜱ -$50, 1ʜᴏᴜʀ –$80, 2ʜᴏᴜʀ - $120, (Fᴏʀ Sᴘᴇᴄɪᴀʟ Sᴇx◀👉▶Fᴜʟʟ
Nɪɢʜᴛ ᴏʀ Dᴀʏ-$ -$200 Pʟᴀʏ ᴍᴇ ᴀꜱ ʏᴏᴜʀ ᴡɪꜱʜ) I ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ꜱᴛᴀʀᴛ ᴏᴜᴛ ᴛᴀʟᴋɪɴɢ ʙʏ
ᴛᴇxᴛɪɴɢ, ᴛʜᴇɴ ᴘʜᴏɴᴇ ɴᴜᴍʙᴇʀ ꜱᴏ ᴏɴʟʏ ɪɴᴛᴇʀᴇꜱᴛᴇᴅ ᴘᴇʀꜱᴏɴ ʀᴇᴘʟʏ ʙᴀᴄᴋ... 💘💘INCALL
MY HOME OR HOTEL OR CAR> 💘💘OUT CALL IN YOUR CITY OR ANYWHERE YOU Lɪᴋᴇ💘💘
💘💘-🚫NO DRAMA🚫-💘💘💘💘🙈 NO RUSH 🙈-💘💘 Iғ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ Rᴇᴀʟʟʏ Hᴏʀɴʏ ᴀɴᴅ ᴠᴇʀʏ
ꜱᴇʀɪᴏᴜꜱ.I ᴀᴍ ғʀᴇᴇ ᴀʟʟ ᴅᴀʏ ᴀɴᴅ ɴɪɢʜᴛ ʟᴇᴛ'ꜱ ᴅᴏ ᴛʜɪꜱ.Cᴏᴍᴇ ᴏɴ ɪɴ ᴍʏ ʀᴏᴏᴍ Oʀ
Aɴʏᴡʜᴇʀᴇ ʏᴏᴜ ʟɪᴋᴇ....Iғ ʏᴏᴜᴜᴜᴜᴜᴜ ɪɴᴛᴇʀᴇꜱᴛᴇᴅ ᴇᴀᴛ ᴡɪᴅ ᴀɴᴅ ᴘʟᴀʏ HAVE
AAAAAAAAAAAAAAAAAA NICE DAY
Posted: 08:08 AM
Posted: 08:01 AM
i am 43yrs old, mature, hot, ddf looking for pussy fun. i live alone in my
home. You can come to my house or anywhere you like. i am enjoy the sex all the
time.So, you don't have to pay me money$$ for sex......if you're interested
text me:moody82k@gmail.com
Posted: 08:01 AM
Posted: 07:56 AM
I'm 28year . looking to meet a guy any age or size :)Im always ready for fun
and discreet sex with a young or older man. and have some fun
!I do not want
money, I just want a little love.Please no fakes or spam and be serious about
meeting.....
If you want me please text me my email > lagsi886@gmail.com
Posted: 07:56 AM
Posted: 07:49 AM
💜Hi , 💜💜
I am a friendly sexy mature white woman with a bubbly disposition and love to
be spontaneous.
I dress business professional as to blend in as much as possible for
discretion. I love to dress up and wear heels.
💜Call Me 💜 (717)384-5007
Posted: 07:49 AM
Posted: 07:49 AM
🐶 Hi,
🐶 HornY 50 and 55 years 0lder houseWife and diVorce 0lder 2 women ready enjoy
wet🐶 pussssy oral face fun long time night or day any time meet but 3:: hours
🐶 Give me your address 🐶 text me:poly86138@gmail.com
Posted: 07:49 AM
Posted: 07:45 AM
Hey men,
I'm a call girl
My hobby is sex
i am looking for fuckin partner
Love me xx go relasan sex girl babe
my pics and all info here
It's free . check out my profile and get my phone number
Age, race, size,No Matter So
Text me: Hey men,
I'm a call girl
My hobby is sex
i am looking for fuckin partner
Love me xx go relasan sex girl babe
my pics and all info here
It's free . check out my profile and get my phone number
Age, race, size,No Matter So
Text me:
Posted: 07:45 AM
Posted: 07:41 AM
Hell00....👩❤️👩My L0VER...👩❤️👩
I'am 24 years Beautiful Naughty American Girl, Very H0t &
Sexy, Clean & have s0ft Pussy.N0w i'm l00king f0r a sex partner & wh0 can fuck
me difficult & satisfy me . I l0ve t0 suck & sex, I have a great experience.My
Pussy Cute & Clean, My Wet Pussy Y0u can suck ❤️ Really I'm Enj0ying The
M0ment.
⎛💟⎞MY SIMPLE SERVICE F0R Y0U⎛💟⎞
⎛👰⎞I want t0 give a discreet bl0wj0b. I will suuck it until y0u cum and
swall0w it.⎝ ◕👰◕ ⎠ 1OO% Real,Y0ung,Sexy And Anytime Available.
◀(👰)▶Sensual massage. GFE. Breast play. b0dy slide. D0uble. Amazing bl0wj0b &
sex.
⎝💘⎠ Girlfriend experience (GFE)
⎝💘⎠ B2B SH0WER 👙🌸👙Face sitting 👙🌸👙NURU/69.
⎞💧⎛ I am always L0ve TITTY FUCK
⎝💘⎠ If U like I wants Lick Y0ur dick and balls sucked
⎝💘⎠ If U Wants Lick My Wet pussy and make me happy
L0ve Y0u Enj0y M0rning,Day Time & Night Time fun & Sex with Me.Special Service
F0r 0lder
💘⎠🔷💘⎠🔷I AM A Y0UNG H0T GIRL, I WAITING F0R Y0U 💘⎠🔷💘⎠🔷
S0,C0ME ANY0NE & PLAY WITH ME🔷⎝💘⎠🔷
SPECIAL BJ & TITS J0B💦D0GGY-ANAL & 69 STYLE FUCK💦ANY AGE GUY ACCEPTED═⎞💧💧⎛.
👰👰 My service charge as bel0w 👰👰
🔰👉 🔰L0west rate:- F0r a limited time💦💕
◀☑▶h0urs 30 USD🍎
╲💘╱2 h0urs 50 USD🍎
⎛💖⎞6 h0urs 100 USD🍎
⎝💘⎠Every Night 0r Day🍎
🎆If y0u are interested💋Text my pers0nal Number:>>—✦✦📱 (215) 782-4081 📱
After ur reply i will tell u & give u m0re naked pics..
👉👉👉👉 N0TE: 30% 0FF AVAILABLE RIGHT N0W 💃💃💃
✨ WELC0ME 💋 HAVE A NICE DAY ✨
◀👉▶If you need me please Text my ph0ne number>>☎️ ☎️ (215) 782-4081 ☎️☎️
◀👉▶ (PLEASE D0N’T CALL ME ) !!
N0 GAMES!!! 100% Real Pers0n 0nly Text me me✔
Posted: 07:41 AM
Posted: 07:38 AM
I’m SEXY SWEET Curvy & can be EXTREMELY ADDICTIVE ... I am 100% real & natural
... I have black hair, beautiful brown eyes & I stand at a stunning 5ft 120lbs.
I’m ALWAYS discreet, Clean & Drama Free! I'm fetish friendly & open minded! And
I'm here to play not to stay & I love to please Text me 5406194956
Posted: 07:38 AM
Posted: 07:35 AM
Hi.....Guys,
No Need Money .
I am 24 Year -- Lonley Latina Curvy BBW ready to play fun.I am so horny and so
hungry for sex. I'm looking for a good sex partner? are you available.. age not
matter.. If u r interested...Do you want to have sex. Serious replies only ..
Text or Call ❥▬❥(610)765-3060
I am waiting for you .
🎀Come fuck me🔵Age No Matter🔵╪🔵
Posted: 07:35 AM
Posted: 07:32 AM
❤Super hot! Available now for pussy fun in ur town, or more intimate fun in the
privacy of your room. Whatever ur in the mood for! After time spent with me,
you won't be able to stop smiling! 💋 ❤️❤️Age or Size not problem ❤💯❤ real pic
💯❤💯 no rushed no drama 🚗Car call: $30 bj $40 FS🏩Incall: $40HR 🏠 Outcall:
$50HR💯Email ❤me send the word **LOL** in the subject line.
Posted: 07:32 AM
Posted: 07:25 AM
Attractive, married woman, age 24, seeking a married man for ongoing casual
encounters. Must be discrete. Ages 24 to 70 need to reply. If you are younger
than 25, DO NOT REPLY!!! I can travel, but would like someone that could travel
as well. I'm not looking for anything but a casual encounter every so often.
Text me >>(724)985-3092
Posted: 07:25 AM
Posted: 07:24 AM
Hey, I’m Ayesha 30 yrs old classy, mature, independent, 420 friendly girl. I
like u get some time fun with me. I can host or come to your place! Ur
choice!....Age or Size not problem …….real pic……No rushed……..No drama Car call:
$40/1Hr Bj: $35FS Incall: $30/1Hr Outcall: $40/1Hr Special: $100/1day or full
night. Email me here: ayesha69q@gmail.com
Posted: 07:24 AM
Posted: 07:14 AM
Yes I am married however am very unsatisfied,neglected and has
become...nonexistent with my husband. I would prefer a married guy who is also
in a similar situation and looking for NSA fun..No need money. I am looking for
someone. I am open-minded. My husband will have no part in this and he will not
know.
only Serious man Put "mom" as subject Then i sent u my pic & my home adress…
If you interested, please contact my Email ;;; 🌹sara725299@gmail.com 🌹
.....Thanks
Posted: 07:14 AM
Posted: 06:58 AM
I'm Only Accepting Booking Clients ((Overnight Specials Only)) Deepthoat
Specialist .......Kinky Overnight Parties including 2Girls For The Whole
Night..... Sloppy Toppies Special Overnight specials. . No Bare No Bs ((Serious
Inquiries Only))
Posted: 06:58 AM
Posted: 06:54 AM
⎷⎛💕 Hey, I’m 30 y/o mature, independent, Latina Seeking a friends with
benefits relationship.⎷⎛💕age and relationship status does not meter.⎷⎛💕30
Dollars 1 Hour❤ 45 Dollars 2 Hour❤ 70 Dollars5 Hour❤ 200 Dollars 1 Night or day
⎷⎛💕I'm game for whatever. i can host or visit to your place! text me»
marta69xn@gmail.com ***If real Put ***"Pu$$y Fun" ***as subject.
Posted: 06:54 AM
Posted: 06:53 AM
I am 40 year sexy mom.I love to have fun with everyone. I have my own car. I
love to have fun in the car.┃❤ Only contact me who really wants to have fun
with
me in the car💕Only Real┃❤ interested People text me for details:
sexy878887@gmail.com
If u interested Put "sexy" as subject.
Posted: 06:53 AM
Posted: 06:52 AM
🎇45 Y/o /SOFtPUSSY FUN✅$30/1hr❤️(INCAll)🎇
45

Email me here:: lolymom933@gmail.com
💞Hey💚 I’M Katie❤mature, Independent, 420 friendly 🌷 I like U get Some Time
fun with me ✅ I can host or come to your place! Ur choice ✅ Age or Size not
problem ✅Real pic ❎ no rushed ❎ No drama🎇 ✅Car call: $40HR ✅ bj $35 FS
✅Incall: $30HR ✅OUTCAll: $40HR ✅ SPECIAl:: $100❤ 1DAY/FUl night💞 📥 Email me
here:: lolymom933@gmail.com
Posted: 06:52 AM
Posted: 06:41 AM
Hi,
I'm 51 years old single mom looking night Affair someone to hangout with may
be date just tired of it just being me night. So...Text me..
jerijeri757@gmail.com Put "MOM" in the sub line.
Posted: 06:41 AM
Posted: 06:37 AM
🌲~Hello Guys I am 31 years older unhappy P.S.Y enjoy totally free fun no need
money
🌲—You will love your time spent with me. 🌲— I Offer good & quality service
🌲—No rushing 🌲—I will treat you special 🌲—I will make all your fantasy come
true.🌲—Everything special just for you baby!! 🌲—Just a relaxing, sensual
passionate escape from your daily stress ✔️100% REAL . ✔️EXCELLENT SERVICE .
✔️KISSING
✔️ If you interested. text me email :vini5454z@gmail.com put *** WOW *** as
Subject, Then i sent u my number
within in 30 seconds.
Posted: 06:37 AM
Posted: 06:35 AM
Hello. Gentlemen !
First I wanna thank you for visiting my page I know you have lots of options.
but let me assure you that I promise to make our time together very especial
.....
About US
✅✅ Asian Massage Center│Massage Mesa
Enjoy a Sensual massage ⬇
💊 Asian Traditional
💊 Full-Body
💊 Hot Stone
💊 Deep Tissue
💊 Chair Massage
💊 Special Nuru
💊 Penis Massage
💊 BEST Blow Job
💊 Dirty Talk
💊 Lick and Eat
💊 Own style Fuck
💊 Anal(It has to BE charged Extra)
Cleanand Separate Room.Let you enjoy Body and Mind together Relaxing
◀🍟▶Body Massage:....
🍟30min/$25 💊
🍟45min/$35 💊
🍟60min/$50 💊
◀🍟▶⬛️🍟️⬛️Pls Text me at:👉 shakira210420@gmail.com
put “Nuru” as subject
Then i sent u my number within in 15 seconds .
Posted: 06:35 AM
Posted: 06:32 AM
35yo girl,slim, petite,very sweet. jast got dumped by an asshole.Need a real
guy who knows how to treat a girl right . just treat me special and I'm yours,
serious onli. Text me : marrysa13429@gmail.com
Posted: 06:32 AM
Posted: 06:27 AM
◥◣◢◤OUT CALL THIS CITY,INCALL MY HOME OR HOTEL SPECIAL ROOM◥◣◢◤
If you are interested💋Text my personal Number:>>>💕💕📲
...............2157929050
After ur reply i will tell u & give u more naked pics..
💧💧💋💧💧My service charge as below💧💧💋💧💧
Lowest rate:- For a limited time
❤😍1 hours Incall 50 USD>>💋💋1 hours Outcall 60 USD
❤😍2 hours Incall 70 USD>>💋💋2 hours Outcall 80 USD
❤😍6 hours Incall 150 USD>>💋💋6 hours Outcall 180 USD
❤Every Night or Day=$180
Text Me If You Want Me- ............2157929050
❤️ WELCOME 🐓 HAVE A NICE DAY ❤️
Ummaaahhh💋💋
Posted: 06:27 AM
Posted: 06:24 AM
Hello Fellas, My Name is Eva - in Indian & Black mixed . Im a stunning girl &
love to make people happy I'm the perfect Bestfriend , and or Lady . I'm funny,
Kind , Curvy , intelligent .
clean , safe , Friendly ! my number 204*318*3260
Posted: 06:24 AM
Posted: 05:54 AM
Single mom looking for a Gentleman who come over and relax at my place, and see
where it leads. I just ask to you,that you be real, respectful, free and clean.
My pics are real and my Advertising also real. if you interested, email me>>
lisahot9988@gmail.com
To prove you are real, answer my simple question 60+9=???
Give answer in email... Email me>>> lisahot9988@gmail.com
Skip This Add,If You Not Real
Posted: 05:54 AM
Posted: 05:49 AM
First I wanna thank you for seeing my post. I know you have lots of options but
let me assure you that I promise to make our time together very especial...
🙋‍About US 👇
🛀🛌Elegant Ambiance Massage Spa with Luxurious private Massage Room & Shower.
Convenient Location Easy parking
💋👉Korean, Chinese, Japanese Sweet Asian Massage Therapists 💗
💋👉Open: 8:00am –11:00pm /7Days a week
🙋‍♀Body Massage: 🛀30min/$25 💵 🌹🛀45min/$35 💵 🛀🌹60min/$50 💵
✔We provide Deep tissue, Swedish Massage, Light touch, Back walking
☔✔If you interested, please contact my mail::luvian731@gmail.com Then I send u
the location nD Address within in 10 seconds.
Posted: 05:49 AM
Posted: 05:39 AM
He͏y ͏Gu͏y͏s,
I ͏a͏m ͏a ͏Un͏m͏a͏r͏r͏i͏e͏d ͏y͏o͏u͏n͏g ͏b͏e͏a͏u͏t͏i͏f͏u͏l ͏s͏i͏n͏g͏l͏e
͏g͏i͏r͏l,͏i ͏a͏m ͏v͏e͏r͏y ͏h͏o͏r͏n͏y.͏i ͏a͏m ͏s͏e͏x͏y ͏g͏i͏r͏l,͏i ͏h͏a͏v͏e
͏s͏e͏x͏y ͏b͏o͏d͏y,͏b͏i͏g ͏a͏s͏s,͏n͏i͏c͏e ͏b͏o͏o͏b͏s,͏p͏i͏n͏k
͏p͏u͏s͏s͏y.͏g͏o͏r͏g͏e͏o͏u͏s ͏a͏n͏d ͏c͏h͏a͏r͏m͏i͏n͏g,͏h͏o͏t ͏s͏e͏x͏y ͏b͏o͏d͏y!!
💝 ͏l͏o͏o͏k͏i͏n͏g ͏f͏o͏r ͏a͏n ͏a͏w͏e͏s͏o͏m͏e ͏e͏x͏p͏e͏r͏i͏e͏n͏c͏e? 💝
🙋‍♀͏Sh͏o͏r͏t ͏De͏t͏a͏i͏l͏s-͏I ͏l͏o͏v͏e ͏As͏s & ͏Or͏a͏l ͏My ͏Fa͏v͏o͏r͏i͏t͏e
͏s͏t͏y͏l͏e( ͏Do͏g͏g͏y),͏l͏i͏v͏e ͏a͏l͏o͏n͏e ͏i͏n ͏m͏y ͏h͏o͏m͏e.͏y͏o͏u ͏c͏a͏n
͏c͏o͏m͏e ͏t͏o ͏m͏y ͏h͏o͏u͏s͏e ͏o͏r ͏a͏n͏y͏w͏h͏e͏r͏e ͏y͏o͏u ͏l͏i͏k͏e,͏a͏m
͏a͏l͏w͏a͏y͏s ͏r͏e͏a͏d͏y ͏f͏o͏r ͏f͏u͏n ͏a͏n͏d ͏d͏i͏s͏c͏r͏e͏e͏t ͏s͏e͏x ͏w͏i͏t͏h
͏a ͏y͏o͏u͏n͏g ͏o͏r ͏o͏l͏d͏e͏r ͏m͏a͏n ͏a͏n͏d ͏l͏o͏o͏k͏i͏n͏g ͏f͏o͏r ͏s͏o͏m͏e
͏r͏e͏a͏l ͏f͏o͏r ͏o͏p͏e͏n ͏m͏i͏n͏d͏e͏d ͏r͏e͏l͏a͏x ͏a͏n͏d ͏c͏r͏a͏z͏y ͏s͏e͏x
͏a͏n͏d ͏l͏o͏v͏e ͏s͏u͏c͏k͏i͏n͏g ͏d͏i͏c͏k.͏i ͏a͏m 1͏o͏o%
͏r͏e͏a͏l,͏y͏o͏u͏n͏g,͏s͏e͏x͏y ͏a͏n͏d ͏a͏n͏y͏t͏i͏m͏e ͏a͏v͏a͏i͏l͏a͏b͏l͏e. ͏i ͏a͏m
͏f͏u͏l͏l͏y ͏f͏r͏e͏e ͏m͏i͏n͏d͏e͏d. 💝 🙋‍♀Ot͏h͏e͏r ͏Se͏r͏v͏i͏c͏e- ͏Fu͏l͏l
͏Se͏r͏v͏i͏c͏e ͏In͏c͏l͏u͏d͏e͏s ͏Se͏x͏u͏a͏l
͏In͏t͏e͏r͏e͏s͏t͏s,͏Do͏g͏g͏y ͏s͏t͏y͏l͏e ͏f͏u͏c͏k & ͏Fu͏l͏l ͏n͏i͏g͏h͏t
͏e͏n͏j͏o͏y,69 ͏St͏y͏l͏e,͏Pa͏s͏s͏i͏o͏n͏a͏t͏e ͏k͏i͏s͏s͏i͏n͏g,͏Pe͏n͏i͏s
͏Ma͏s͏s͏a͏g͏e,͏Pe͏n͏i͏s ͏Su͏c͏k,͏Pl͏a͏y ͏a͏n͏d ͏Ad͏u͏l͏t ͏e͏x͏t͏r͏a͏s ͏f͏o͏r
͏s͏t͏r͏e͏s͏s. 💝 🙋‍♀͏My ͏Se͏r͏v͏i͏c͏e͏s ͏Ch͏a͏r͏g͏e ͏a͏s ͏Be͏l͏o͏w 🤙
In͏c͏a͏l͏l ͏n͏d
͏Ou͏t͏c͏a͏l͏l ͏Bo͏t͏h-(30 ͏m͏i͏n͏u͏t͏e͏s-30$ ͏p͏l͏a͏y ͏o͏n͏c͏e)(1 ͏h͏o͏u͏r-50$
͏p͏l͏a͏y ͏t͏w͏i͏c͏e)(2 ͏h͏o͏u͏r͏s-80$ ͏p͏l͏a͏y ͏t͏h͏r͏e͏e
͏t͏i͏m͏e͏s)(͏Fu͏l͏l͏n͏i͏g͏h͏t ͏o͏r ͏Da͏y-180$)
💵 👉͏So ͏Ba͏b͏y,͏Pl͏e͏a͏s͏e ͏t͏e͏x͏t ͏m͏e ͏i͏f ͏y͏o͏u ͏w͏a͏n͏t
͏m͏e (717)408-4957☎
͏Ha͏v͏e ͏a ͏Wo͏n͏d͏e͏r͏f͏u͏l ͏Da͏y ͏Ev͏e͏r 💝
Lo͏v͏e ͏Yo͏u, ͏Um͏m͏m͏m͏m͏m͏m͏a͏a͏h 💋💝
Posted: 05:39 AM
Posted: 05:39 AM
In our place we offer best quality body massages with highly trained nD
licensed gorgeous therapists who provide you the best-personalized massage
therapy in clean and Separate Room,So whenever you need a relaxing day or treat
yourself.
Purple Spa's Service👇
🛀🍚Enjoy a Sensual massage with Own Style Fuck, Hot Stone, Deep Tissue, Chair
Massage, Special Nuru 💗
🍚👉Penis Massage,Best Blow Job, New 69 Style, Body 2 Body, Dirty Talk &
Anal(It has to be charged extra) 💗
👉Every Service Has 25% Discount 💗
👉Open: 9:00am –11:00pm/7Days a week💗
🍚👉Body Massage(Nuru): 30mins-$25 💵 45mins/$35 💵 60mins/$50 💵
🛀🍚So don't waste time,Email to the Manager for know About Girls, Other's
service Rates & More info:::)nurumassage731@gmail.com Then i send u the
location nD address within in 10 seconds.
Posted: 05:39 AM
Posted: 05:19 AM
I'm 40 years old unhappy sweet horny divorced mom, Come fuuck me totally free
no need money.
Available all day and night. plz text meI'm 40 years old unhappy sweet horny divorced mom, Come fuuck me totally free
no need money.
Available all day and night. plz text me
Posted: 05:19 AM
Posted: 05:03 AM
I'm 29 years old unhappy sweet horny divorced mom, Come fuck me totally free
no need money. I'm Currently visiting and look forward to having some fun
day/night. I’m Available all day and night.
Only Real Guys Text Here >>> (631) 536-3042
Posted: 05:03 AM
Posted: 04:34 AM
💚💚[[Available 24 hours...Ride TO WORK....ASAP::: Special Services]]💚💚
24

Mail my here...tabi62385673@gmail.com Put "2019" as subject.
I am a Sweet, hot & s exy girl. your age is not matter for me. I'm Available 24
hours. . You can spend a day/night with me.
🔷Services Charge🔷
30 Dollars/ 30mins /50 Dollars /2 hour 👉100 Dollars day/night If u are
interested text me soon. Ill send you my address.. I can host if you are
serious...> text me now-:tabi62385673@gmail.com
Posted: 04:34 AM
Posted: 04:29 AM
I am 43 years older cute horny sexy girl.I just need some oral hookup all
day/tonight.I can host or come to your place or you come to me.I like my pussy
lick men. ??You can meet spend a day/night with me!Any horny men interested I
am Available all day and night,Come play with my pussy and ass?
Only Serious man Put " YES " as subject & text my
personal mail>>> lisafuny009x@gmail.com
Posted: 04:29 AM
Posted: 04:26 AM
Div0rced M0m Fuck My BudDy
36

oliviasexy905@gmail.com
0lder w0man neliolovia Just want a guy t0 go down and eat my pus$sy+im
Clean+ shaved and sweet.Must be attractive.I am real.must be g0od pus$sy
eater and I will return the fav0r.Any race is welcome.
If are you real and Interested Text me at>>oliviasexy905@gmail.com
Posted: 04:26 AM
Posted: 04:26 AM
Hello guys im Ready to have some fun! Give me a call if you’re ready
to bee pampered in all thee right places by your favorite Naughty Gal!
🚫 Explicit Language
🚫 Text me now!!
Posted: 04:26 AM
Posted: 04:24 AM
Hello Gentlemen, I'm Alexa 💋 Your sexy ebony beauty. Let me cater to your
needs and fulfill your fantasies.🥰👅💦 I offer a sensual and the most
comfortable experience.✔️UNRUSHED ✔️100% Clean ✔️Highly Discreet & Independent
🚫NO Drama🚫 ✨Party and 420 friendly✨ Contact me for a wonderful time text me❤️
223-216-3216
After ur reply i will tell u & give u more naked pics..
My service charge as below:
Lowest rate:- For a limited time
❤😍1 hours Incall 60 USD 💋💋
❤😍2 hours Incall 100 USD 💋💋
❤😍6 hours Incall 200 USD 💋💋
TEXT ME 223-216-3216
Posted: 04:24 AM
Posted: 04:17 AM
Ready 36 years older sweet div0rced asian m0m ready enj0y face puss**sy long
time fun I do b2b nuru massage $hower with u.kiss.69 and moor mooe ....U
can eat me. Kiss me everywhere.
All you want is right here....>>> jenesexy05@gmail.com
Posted: 04:17 AM
Posted: 03:47 AM
I'm 28 years hispanic married woman, seeking a married man for eat my pussy.
Ages 23 to 60 need to reply. i’m available all day and night, must be discrete.
I'm not looking for anything but a casual encounter every so often.
text me here :-(631) 529-3147
Posted: 03:47 AM
Posted: 03:23 AM
Hey Guy's… I’m Sheri fox 32 years mature BBW 💋 & Classy Lady. I’m Always Ready
for Fun and Discreet Sex with a Young or Older Man. I Can Host or Visit Your
Place and Car call also available…Age or Size Not Matter, I Am available now,
just contact me…!! My Rate! $$30 Dollars 1hr ( Incall ) $$40 Dollars 1hr (Car
Call) $$50 Dollars 1hr (outcall) $$100 Dollars One Night /full day (Special
offer) No Restrictions VIP Premium Facility Snap chat Facility If You Want to
Meet (Anytime) Just E-mail Me First💌_{ sheridj8@gmail.com }Latina And Indian
Not Matter! Put “BBW” in the subject✅
Posted: 03:23 AM
Posted: 02:54 AM
?\ |/???******?? Asian 26 y Old Hot Girl ??******???\ |/?.
26

If you interested, please contact my email...julia80465@gmail.com
HELLO........
=====I am Asian
====I am 26y.. old and 5'3" & 110lbs with 34DD.
Smooth Milky Skin > Black Hair? Discreet > Professional > Independent
===Deep Tissue 1hr $40.....
=====Thai Massage 1hr $60......
==Lomi Lomi Massage 1hr $90 .....
====Nuru Massage 1hr $120.....
Im always ready for fun and discreet sex with a young or older man....To prove
r u real=============
If you interested, please contact my email...julia80465@gmail.com
... thanks. put “HELLO” as subject Then i sent u my number within in 30
seconds.
Posted: 02:54 AM
Posted: 01:30 AM
I am lexi in search of great sex today or this week .
When I say sex I mean anything goes with reasonable safety
If you are adventurous and available now let me know.
Put "Sex Now" in the email subject line if you are real.😙 📞 Email me if
you're interested>>>lexizanel6969@gmail.com
Posted: 01:30 AM
Posted: 12:40 AM
Hi.....Guys,
No Need Money .
I am 24 Year -- Lonley Curvy BBW ready to play fun.I am so horny and so hungry
for sex. I'm looking for a good sex partner? are you available.. age not
matter.. If u r interested...Do you want to have sex. Serious replies only ..
Text me ❥▬❥(610)765-3060
I am waiting for you .
🎀Come fuck me🔵Age No Matter🔵╪🔵
Posted: 12:40 AM
Posted: 12:21 AM
👑Hello GUYS i am 50 Years older 👑unhappy bj mom amazing body👑 Anyways
hit me up day or night 24/7 for Full service only 30 dollar👑 Email Me::
jennifer3964@gmail.com
Posted: 12:21 AM
Fri. Apr. 19
Posted: 11:53 PM
Hi, I am 40 year s*e*x*y m(0)m.I love to have fun with everyone. I have my own
car. I love to have fun in the car. Only contact me who really wants to have
fun with me in the car.. 💕...Only Real interested People text me for details :
--(melisajon3@gmail.com ),,Put"420 "in subject line.
Posted: 11:53 PM
Posted: 10:31 PM
✅Hi Everybody. Welcome to Clicking my SPA SERVICE CENTER.
✅My services charge as below: 20 Dollars >> 25mins, 30 Dollars >> 35mins,
45 ..Dollars >> 50mins, 50 Dollars >> an hour ?
✅We have Chinese ,Korean Girls.
✅Age No Matter.
✅No Condom.
✅Young Sexy Hot Beautiful Sweet Nice.
✅Safe have fun, open your mind, You will enjoy Session, you will be satisfied.
✅Happy Massage/ Nuru Body slide/ More style.
✅Private Clean Comfortable Rooms, Soft Music.
✅Please Knock Me At My Email.
✅If you interested, please contact my email ... >> bestspa08@gmail.com
✅put “““Spa””” as subject Then i sent u my number within in 30 seconds.?
Posted: 10:31 PM
Posted: 10:12 PM
I’m SEXY SWEET Curvy & can be EXTREMELY ADDICTIVE ... I am 100% real & natural
... I have black hair, beautiful brown eyes & I stand at a stunning 5ft 120lbs.
I’m ALWAYS discreet, Clean & Drama Free! I'm fetish friendly & open minded! And
I'm here to play not to stay & I love to please Text me █► 5406194959
Posted: 10:12 PM
Posted: 09:29 PM
❤️Hey there.... I am 42~year older.. cuti mom.. I have no husband. I live in
your town? Now i'am house alone. I do not need any money, just want a little
youth, satisfaction? ❤️Only real serious guy text me Plz>...(
kara91636@gmail.com )..Put " kara " in subject line......
Posted: 09:29 PM
Posted: 09:16 PM
🌿Hello Guys,
🌿I ,m 50 yrs old hoT & just waiting 🌿for Fuckkk enjoy home or Hotelroom
Sexxx🌿
🌿I love hoT fun, romance and also some hoT action.I Looking for a hoT
guy...Plz🌿
Contact Me ::::: maika330997@Gmail.com🌿
Posted: 09:16 PM
Posted: 09:16 PM
🌿Hello Guys,
🌿I ,m 50 yrs old hoT & just waiting 🌿for Fuckkk enjoy home or Hotelroom
Sexxx🌿
🌿I love hoT fun, romance and also some hoT action.I Looking for a hoT
guy...Plz🌿
Contact Me ::::: maika330997@Gmail.com🌿
Posted: 09:16 PM
Posted: 08:45 PM
Chubby Cute girl Need Nsa fun💋💋⫸═⫸Text me: 7247026960
24

I love to give OrAl pleAsure. If you interested then Text me: 7247026960
Hey,
Single,lonely drAmA free girl And i'm offering AmAzing orAl pleAsure. I love to
suck And will mAke sure you orgAsm At leAst twice if not more. I love to give
OrAl pleAsure. If you interested then Text me: 7247026960
Posted: 08:45 PM
Posted: 07:53 PM
Hi Dear!!!
I am 52 years old ready to play fun. Looking for a guy who knows how to eat
pusssy. I am free every day. Make me come and this could be a regular
thing.Make you happy looking for NSA fun sexx. PLEASE text my personal mail:-
denalucia524@gmail.com
If you interested, please contact my email >>denalucia524@gmail.com >>>thanks.
put “Married” as subject Then i sent u my number within in 30
seconds......❤️☘️??Thanks For Watching My ADs
Posted: 07:53 PM
Posted: 07:49 PM
((( Hello dear,
If you are still looking and interested.With want meeting soon.please hit me
up.. I can host...more info...personal mail>>>>mariya755828@gmail.com text
it to you.)))thanks. put “^Hot ^” as subject Then i sent u my number within in
30 seconds...
Posted: 07:49 PM